”Дзвіночок”, Литвинівка
Жашківський район, Черкаська область

Звіт керівника за 2018-2019 н.р.

Звіт керівника

ЗДО «Дзвіночок» с. Литвинівка

перед громадскістю, трудовим колективом, батьками за 2018-2019 навчальний рік.

  Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового компоненту дошкільної освіти. А також, відповідно Статуту закладу дошкільної освіти, річного плану роботи.

  Головною метою  закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

  Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

  Безпосереднє керівництво  закладом здійснюю  я, директор ЗДО, згідно з Статутом.

  Я, Гафарова Людмила Вікторівна, 1968 р.н., освіта неповна вища, педагогічний стаж 28 років, на посаді директора ЗДО14 років.

  Я, як директор ЗДО забезпечую:

– реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу;

– дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

– у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

– приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі.

  Заклад дошкільної освіти розрахований на 20 місць, станом на 30.05.2019 р. виховується 19 дітей. Група різновікова. Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

  У закладі виховується:

– малозабезпечених – 2 дітей

– із багатодітних сімей – 2 дітей.

  Режим роботи закладу – 9 годин. Заклад дошкільної освіти працює  з 8.00 – до 17.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем.

  Навчальний рік закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

  2.Вжиті директором закладу дошкільної освіти заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

  Діти п’ятирічного віку  100 % охоплені   здобуттям дошкільної освіти.

3.Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес .

Протягом 2018-2019 навчального року педагогічний колектив ЗДО працював над проблемами: «Розвиток мовлення дітей засобами ознайомлення з довкіллям», «Економічне виховання дошкільників».

  Заклад здійснював освітній процес у 2018/2019 навчальному році за такими пріоритетними напрямами: зміцнення і збереження здоров’я дітей, впровадження інноваційних педагогічних технологій, підвищення професійної майстерності педагогів, реалізація принципів особистісно орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку вихованців.

   Річним планом регламентувалася організація методичної роботи закладу. Протягом 2018-2019 навчального року рупа поповнилася наочно – дидактичними матеріалами,  навчально – методичною літературою, іграшками, атрибутами.

  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

  Створено сайт закладу, який систематично поповнюється корисною інформацією,  маємо свою електрону адресу, в ЗДО проведено інтернет.

  Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової  майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів, атестація,  проходження курсів підвищення кваліфікації.

  Вихователі ЗДО використовують сучасні наукові психолого-педагогічні досягнення, інноваційні технології під час проведення освітнього процесу: «Художнє слово і дитяче мовлення»(за Н.В. Гавриш).

  Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до  програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Учасниками освітнього процесу ЗДО є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники,   батьки ( особи, які їх заміняють).

  Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності. У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

  Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

  Для покращення рівня  компетентності дітей, перед педагогами стояло завдання створити  відповідне розвивальне середовище. Створене розвивальне середовище відповідає вікові ,індивідуальним особливостям дитини, змісту дошкільної освіти,  специфіці та можливостям закладу. Для дітей у вільному доступі необхідні матеріали  для малювання, ліплення, аплікації, конструювання, екологічної культури, фізичний розвиток, мовленнєвого розвитку, ігрової діяльності. Усі ігри, ігрові зони в груповій кімнаті ЗДО розташовані за тематичними принципами і є  доступними для дітей. Упродовж навчального року розвивальний простір для дітей доповнено  посібниками , дидактичними іграми. Діти мають можливість цікавитися, досліджувати різні предмети , матеріали, які привертають їхню увагу  на прогулянках на території закладу. Вихователі  заохочують дітей вивчати, пізнавати світ, за допомогою питань та пошуку відповідей на них. Вчать спостерігати, концентрувати увагу, порівнювати, розмірковувати, виробляти самостійні судження. Кожне заняття впливає на розумовий, пізнавальний, фізичний та естетичний розвиток дитини.

  Протягом року проведено для педагогічних працівників : консультації ,педагогічні читання, семінари – практикуми, колективні перегляди, педагогічні ради.

 Систематично перевірялися плани роботи вихователів та готовність їх до робочого дня, режимні моменти, прогулянки, заняття.

  На належному рівні ведеться контрольно-аналітична діяльність (виконання рішень педради, графіки курсової перепідготовки, атестація педпрацівників,).

  Проводився тематичний контроль:

– стан роботи з художньо-естетичного розвитку дошкільників;

– аналіз роботи з економічного виховання;

Попереджувальний:

– підготовка та проведення прогулянок;

– зміст та якість календарного планування;

– організація сюжетно-рольових ігор, спрямованих на економічне виховання дошкільників;

Оперативний:

– дотримання санітарних і гігієнічних вимог на харчоблоці;

– створення умов для самостійної ігрової діяльності дітей;

– організація роботи з охорони життя і діяльності дітей;

Підсумковий:

 Рівень умінь і навичок дітей старшого дошкільного віку за усіма розділами Програми.

Оглядовий:

підготовка до нового навчального року;

облаштування куточка для художньо-естетичного розвитку;

готовність вихователя, музичного керівника до робочого дня.

  Вихователі достатньо отримують інформації, щодо проведення занять, режимних моментів, допомогу в підготовці матеріалів до педагогічних рад, семінарів-практикумів, свят, розваг.

  У роботі з батьками використовуємо різноманітні форми роботи, а саме: загальні батьківські збори, бесіди, консультації, інформаційні стенди. Батьки є активними учасниками та помічниками у проведенні та підготовці свят, розваг.

 4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

  Відповідно до штатного розкладу в ЗДО 6 працівників, з них педагогічних – 3,  медична сестра, помічник вихователя/ машиніст з прання білизни, кухар.

Ставок   — 5

Із загальної кількості педагогічних працівників мають стаж:

більше 20 років – 3

5. Кваліфікаційний рівень педагогів:

   Всі педагогічні працівники мають кваліфікаційну категорію – молодший спеціаліст.

   Курсова перепідготовка на 2018-2019 н.р.виконується  відповідно до плану. Курсову перепідготовку пройшла директор ЗДО Л.В. Гафарова

  Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом заклад укомплектований згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм.

6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

  Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітнього процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітнього процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

  За період роботи ЗДО у 2018-2019 р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

  При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я  дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

  Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників.

  Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого  закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

– поліпшення якості освітньої роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

– удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я  та життя;

– пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

  Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО.

  Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання  закладу.

7. Забезпечення фізичного виховання, медичного обслуговування та організації харчування вихованців.

  На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

  Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:

– систематичне медико-педагогічне вивчення організації освітнього процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури.

  Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

  Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах.

  В закладі дошкільної освіти створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.

  З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.   З боку вихователя здійснювався постійний контроль за вихованням культурно-гігієнічних навичок  вихованців.

  Дотримання норм харчування в ЗДО «Дзвіночок» дійснюється у межах відповідних бюджетних призначень.

  Харчування забезпечується за рахунок залучення бюджетних коштів та коштів батьків, батьки вносять плату за харчування дітей у сумі 60%  від вартості дітодня. Вартість дітодня становить 33 гривні, відповідно батьківська плата – 19 гривень 80 копійок.

  За рахунок державних коштів утримуються 2 дітей із малозабезпечених сімей і 2 дітей із багатодітних, в яких плата становить 50% від вартості дітодня.

  Було проведено аналіз організації харчування та виконання норм харчування дітей за 1 квартал 2019 року з розрахунку фактичного споживання продуктів однією дитиною.

Аналіз виконання норм харчування в ЗДО «Дзвіночок» за 1 квартал 2019 року.

  1      м’ясо                                   61%                                    

   2     масло                                  100%

   3    риба                                     82%                                 

   4    олія                                      100%      

   5       молоко                                 52%     

   6       сир кисломолочний           100%

   7       сир твердий                        100%

   8       яйце                                      80%

   9       цукор                                    100%

  10      картопля                              90%     

  11      овочі                                     65%

  12      фрукти                                 84%                  

  13      соки                                     53%      

  14      крупи                                    105%

  15      сметана                                100%   

  16      хліб пшеничний                  83%     

  17      хліб житній                         100%

                       

   Середній показник виконання норм харчування за 1 квартал 2019 року становить 81%.

 

  У  ЗДО  організоване триразове харчування. Їжа видається дітям згідно з режимом дня. Об’єм їжі відповідає віку дитини.

  Примірне двотижневе меню складається на кожен період року з урахуванням забезпечення сезонними продуктами, погоджене начальником відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, меню-розкладка щодня підписується директором ЗДО.

  Кухарі дотримуються технології приготування їжі відповідно до технологічних карт. У разі відсутності основних продуктів харчування використовувалися продукти-замінники. Порушень у технології приготування страв не виявлено.   Добові проби відбираються  у присутності медсестри та зберігаються  протягом доби.

  Під час літньо-оздоровчого періоду в закладі забезпечується додатковий прийом їжі (другий сніданок) у вигляді фруктів і соків.

  Систематично  здійснюється  контроль  за  станом  харчування: правильність закладки продуктів, дотримання правил кулінарної обробки, правильність порціювання під час роздачі їжі, зберігання продуктів у коморі та холодильнику. Для контролю за виконанням норм харчування ведеться “Журнал обліку виконання норм харчування”. На підставі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз виконання норм харчування.

  Продукти харчування, що надходять до харчоблоку  закладу, сертифіковані та мають посвідчення якості.

  Складено графік постачання та обсяги завозу продуктів харчування і продовольчої сировини. Продукти харчування  постачаються регулярно та в повному обсязі, відповідно до заявок на продукти харчування.

  Регулярно проводяться платежі на продукти харчування.

  Поточні видатки становлять 396 263 грн.

  А саме:

Заробітна плата                                                                                                222 522 грн.

Нарахування на заробітну плату                                                                        49 231 грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                     8 320 грн.

Медикаменти та перев’язувальні матеріали                                                          3 032 грн.

Продукти харчування                                                                                          40 280 грн.

Оплата послуг                                                                                                       7 466 грн.

Видатки на відрядження                                                                                        2 330 грн.

Оплата електроенергії                                                                                           19 655 грн.

Оплата природнього газу                                                                                       43 423 грн.

 

Середня вартість утримання  однієї дитини становить   20 855 грн.

7.Матеріально-технічна база ДНЗ.

 Для створення оптимальних умов перебування дітей в  закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2018-2019 н.р. було придбано: нові тюлі, холодильник, пісочницю, медичне обладнання, заклад забезпечений миючими та дезінфікуючими засобами, проведено інтернет.

  Я вдячна всім,  хто допомагає нам  створювати затишок та комфорт для дітей: відділу освіти Жашківської міської ради, батькам, в.о. старости Чернезі І.О., спонсорам: ПП «Аскольд-Агро», ІП «Агро-Вільд Україна».

  Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

  Головним є те, що наш заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись,  зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

  Я, як керівник ЗДО і надалі буду робити все, що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу  та збільшення потенційних можливостей.

  Сподіваюсь на подальшу співпрацю з  батьками, спонсорами.

 

 

Логін: *

Пароль: *